BLOG

published at

Świadczenia chorobowe w 2018 roku - ile wynoszą?

Świadczenia chorobowe w 2018 roku - ile wynoszą?
Jak wyliczyć świadczenia chorobowe? Ile aktualnie wynoszą? Co ma wpływ na ich wysokość? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

 

Z roku na rok w górę szybują składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie chorobowe odprowadzane do ZUS. Ma to związek przede wszystkim z podwyżką minimalnego krajowego wynagrodzenia i waloryzacją emerytur i rent. Ważną rolę w całym zestawieniu odgrywają świadczenia chorobowe. 

Nie jest tajemnicą, że polscy przedsiębiorcy opłacają jedno z najwyższych obowiązkowych świadczeń na cele ubezpieczeniowe w Europie. Dzięki nim jednak pracownicy mogą liczyć na znaczne wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy. W dzisiejszym tekście przyjrzymy się bliżej zagadnieniom związanym ze świadczeniami chorobowymi.

Pensja w gó

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia. Kwota została podwyższona z 2000 do 2100 zł brutto. Za zmianą wielkości wypłaty poszły kolejne, tym razem w kwestiach związanych m.in. z ubezpieczeniem chorobowym. Pracownicy mogą więc liczyć na większe zasiłki czy wynagrodzenia chorobowe. Wszystko jedna musi odbywać się zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką. 

Chorobowe ZUS - o czym warto wiedzieć

Osobie okresowo lub trwale niezdolnej do pracy przysługuje wiele form świadczeń chorobowych, których rodzaj i zakres jest uzależniony od stopnia zdolności do realizacji służbowych zadań. Dotyczy to głównie pracowników, którzy mają podpisaną stabilną umowę o pracę. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zapewnić im odprowadzenie pełnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne, a także wypadkowe czy właśnie chorobowe. Z tym ostatnim ściśle związane jest kilka kluczowych świadczeń, które mają pomóc choremu pracownikowi w trudnych momentach.

Co to jest wynagrodzenie chorobowe?

W pierwszej kolejności warto umiejscowić to świadczenie w polskim porządku prawnym. Wynagrodzenie dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby regulują przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku. Normy te muszą respektować zarówno właściciele prywatnych przedsiębiorstw, zatrudniający pracowników, jak i szefowie jednostek z sektora państwowego.

Z czego składa się wynagrodzenie?

Wielkość świadczenia chorobowego jest zależna od kilku czynników, takich jak wysokość zasadniczej pensji, dodatków funkcyjnych, wszelkich premii i nagród rocznych, płatności za nadgodziny, płatnych urlopów itp. Ma bezpośredni związek z kwotą składek regulowanych w ramach ubezpieczenia chorobowego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które uiszcza na podstawie umowy o pracę sam pracodawca. Im opłata jest wyższa, tym większą kwotę osiągają świadczenia chorobowe. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że do podstawy jego wymiaru nie można zaliczyć choćby nagród okolicznościowych, a także wszelkich dodatków czy wypłat świątecznych.

Podstawa wymiaru w praktyce

Mówiąc o wysokości zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za ten okres, należy wziąć pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy najniższej krajowej równej 2100 zł brutto minimalna podstawa wymiaru świadczeń wynosi więc 1 812 zł. Trzeba bowiem odjąć od tej kwoty 13,71%, czyli składki na ubezpieczenie społeczne.

Wynagrodzenie chorobowe - kiedy przysługuje?

O wynagrodzenie chorobowe może starać się pracownik, który z powodu choroby stał się czasowo niezdolny do pracy. Do sytuacji takiej dochodzi wówczas, gdy mówimy o przerwie, która trwa maksymalnie 33, a w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia - 14 dni. Wówczas świadczenia z własnej kieszeni pokrywa na rzecz zatrudnionego pracodawca. Osoba pracująca na etacie może liczyć w takim wypadku na kwotę rzędu 80% normalnej pensji, a jeśli chory pracownik przebywa w szpitalu, obniża się ją do 70%. Całość wynagrodzenia przysługuje wyłącznie osobom, które popadły w chorobę m.in. na skutek wypadku na terenie zakładu pracy; tym, które zgłosiły się do przeszczepu narządów lub przekazania komórek, a przed zabiegiem musiały przejść niezbędne badania; jak i kobietom w ciąży.

Dla kogo wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do tego rodzaju świadczenia zyskuje pracownik, który przeszedł okres wyczekiwania, czyli jest zatrudniony w danej firmie na umowę o pracę przynajmniej od 30 dni. Do tego okresu można zaliczyć jednak także poprzednią pracę, ale tylko w sytuacji, gdy przerwa między stosunkami pracy nie przekroczyła 30 dni. Wyjątek stanowią jednak niektóre grupy zatrudnionych. Chodzi o osoby, które miały opłacane obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe przez minimum 10 lat albo uczniów i studentów, którzy zostali ubezpieczeni w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uczelni wyższej. W tych przypadkach o świadczenie mogą starać się nawet pierwszego dnia choroby.

Zasiłek rehabilitacyjny ile wynosi?

Wysokość zasiłku kształtuje się na tym samym poziomie co wynagrodzenie chorobowe. Jedną z zasadniczych różnic, jakie zachodzą między wynagrodzeniem w ramach choroby a świadczeniem zasiłkowym jest okres niezdolności do pracy. Z tym drugim mamy bowiem do czynienia, gdy choroba uniemożliwia pracownikowi realizowanie obowiązków służbowych przez ponad 34 dni. Jeśli mamy do czynienia z osobą powyżej 50. roku życia musi to być przynajmniej 15 dni. Zasiłek chorobowy, w przeciwieństwie do wynagrodzenia, wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dostarczonego przez zatrudnionego za pośrednictwem pracodawcy zaświadczenia lekarskiego wraz ze stosownymi załącznikami. 

Okres świadczenia chorobowego

Chorobowa nie wybiera, a nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, że danego dnia poczuje się gorzej i nie będzie mógł pójść do pracy. Ubezpieczenie chorobowe oraz idące za nim świadczenia są więc dla wielu pracowników sporym wsparciem finansowym, które pozwala wypocząć, podleczyć się i po pewnym czasie wrócić w pełni sił do wykonywania zawodowych obowiązków. Warto jednak dodać, że zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie 182 dni, a w wyjątkowych okolicznościach, m.in. w sytuacji, gdy pracownik choruje na gruźlicę lub niezdolność do pracy przypadła na czas ciąży termin ten wydłuża się do 270 dni kalendarzowych.

Świadczenie rehabilitacyjne - wysokość kwoty

To jeszcze jedna z form wsparcia pieniężnego pracownika niezdolnego do wykonywania obowiązków służbowych. O świadczeniu rehabilitacyjnym możemy mówić jednak dopiero wtedy, gdy osoba ubezpieczona po okresie, w którym była uprawniona do pobierania zasiłku, nadal nie odzyskała pełnej sprawności. Wówczas może liczyć na nieograniczone czasowo świadczenie, które należy przeznaczyć na kontynuację leczenia. Zazwyczaj wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% za pozostały okres, a w przypadku ciąży mówimy o 100% wysokości świadczenia, czyli ok. 1812 zł.

Świadczenie na przełomie roku

W przypadku, gdy niezdolność do pracy występuje na przełomie dwóch lat, czyli rozpoczyna się w ramach jednych uregulowań prawnych, a kończy zazwyczaj przy podwyższonej kwocie świadczenia, to do płatnika należy obowiązek sprawdzenia, czy nie zaszła potrzeba podniesienia kwoty zasiłku lub wynagrodzenia. Pracownik może otrzymać wówczas stosowne wyrównanie i korzystać z pełnej wysokości, która należy mu się zgodnie z aktualnymi normami.