PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pytania dotyczące procesu ubiegania się o pożyczkę

Aby ubiegać się o pożyczkę w Ratkomat należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz prawidło wypełnić wniosek. Ratkomat po uzyskaniu wniosku przeprowadza szybką analizę kredytową klienta, na podstawie której podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki.
Jeżeli raty są spłacane terminowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskować o kolejną pożyczkę w Ratkomat.
O pożyczkę można ubiegać się na stronie internetowej www.miniratka.pl
O pożyczkę może ubiegać się każdy przedsiębiorca już pierwszego dnia od zarejestrowania działalności gospodarczej.
Każdy wniosek w Ratkomat rozpatrywany jest indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Ratkomat sprawdza bazy BIG oraz BIK i ZBP. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF) otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.
Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:
  1. zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF),
  2. zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku,
W procesie weryfikacji Ratkomat nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę oraz ważny dowód osobisty.
W celu umożliwienia zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem dokument wraz z wstępnym harmonogramem spłaty jest przesyłany wcześniej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Treść umowy oraz informacje o warunkach i kosztach pożyczki dostępne są na naszych stronach internetowych: .......
Pożyczka udzielona zostaje na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np. spłatę zobowiązań publiczno - prawnych jak ZUS czy podatki, a także zobowiązania wobec kontrahentów czy wyposażenie biura.
Zwykle pożyczka wypłacana jest w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia podpisania przez Klienta umowy. W wyjątkowych przypadkach ten termin może wynieść maksymalnie do 7 dni.
Klient może wybrać spośród dwóch sposobów wypłaty pożyczki: wpłata na konto bankowe lub czek GIRO.

Pytania dotyczące procesu spłaty pożyczki

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia wypłaty środków na konto Klienta.
Każda pożyczka wiąże się z odsetkami w wysokości 10% rocznie, opłatą przygotowawczą oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi, które naliczane są w razie opóźnień w spłacie rat.
Opłata przygotowawcza jest uzależniona od wartości uzyskanej pożyczki. Uiszczana jest przez Klienta częściowo wraz z każdą ratą w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty. Opłata przygotowawcza obejmuje poniesione przez Pożyczkodawcę koszty czynności związanych z przygotowaniem umowy pożyczki, na które składają się m.in. koszty obsługi dostarczenia i podpisania umowy pożyczki u Klienta bez konieczności wizyty w biurze Pożyczkodawcy, badanie zdolności Klienta do spłaty pożyczki oraz inne koszty związane z obsługa procesu udzielenia i obsługi pożyczki.
Miesięczne raty pożyczki należy spłacać na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie. W tytule przelewu należy wpisać numer uzyskanej pożyczki.
Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot, w wyżej wskazanym terminie, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z którego wypłacono Klientowi pożyczkę, kwoty wypłaconej pożyczki oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości xx  zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać, że odstępuje od umowy pożyczki numer xxx.
Klient ma prawo do spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych opłat przed terminem określonym w umowie. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.
W takiej sytuacji rata pożyczki musi zostać spłacona w następnym dniu roboczym.
Tak. Umowa pożyczki może zostać rozwiązana przed terminem określonym w harmonogramie w przypadku braku spłaty przekraczającej 30 dni. Wypowiedzenie zostanie wysłane listem poleconym na adres Klienta podany we wniosku.
Tak, w celu zmiany terminu spłaty rat miesięcznych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40.
W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40 w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.